×

عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter"را بفشارید

٩٢٠٠١٣۶٠-۰۲۱

چیتگر، کوهک، بلوار علیمرادی، نسیم هشتم، مرکز جامع سرطان برکت

داروخانه

داروخانه

داروخانه مرکز جامع سرطان برکت در دو بخش بستری و نسخ سرپایی به بیماران محترم خدمات ارائه ‌می‌نماید.

داروخانه مرکز جامع سرطان برکت در دو بخش بستری و نسخ سرپایی درمانگاهی به بیماران محترم بستری در بخش و همچنین بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان، خدمات ارائه می‌نماید.